Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmienky využitia strelnice

Základné podmienky využívania strelnice
ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota pre verejnosť

 

Športové strelecké združenie prevádzkuje strelnicu v meste Rimavská Sobota s cieľom zabezpečovať športovú aj praktickú streľbu pre záujemcov o strelecký šport v meste i širšom regióne Rimavská Sobota. Pre túto činnosť máme vytvorené vhodné materiálne podmienky a aj personálne zabezpečenie členmi klubu, ktorí sú niekoľko-násobnými víťazmi domácich a zahraničných súťaží. Ide o odborníkov v oblasti prípravy v používaní krátkych a dlhých zbraní pre držiteľov zbrojných preukazov, ale aj laickej verejnosti, ktorá si chce tento šport nezáväzne odskúšať pod odborným dohľadom kvalifikovaných inštruktorov a trénerov streľby.

Pre záujemcov o streľbu z krátkych aj dlhých zbraní sme na strelnici k dispozícii spravidla v stredu a v sobotu od 14-tej do 18-tej hodiny.

Pretože nemáme platených pracovníkov a na strelnici sa organizujú okrem tréningov aj preteky, či streľby pre iných záujemcov, je potrebné vopred si dohovoriť rezervovanie strelnice či už vo vyššie uvedenom čase alebo prípadne po telefonickom, či E-mailovom dohovore aj v iný čas alebo deň.

ŠSZ MAGNUM Vám môže zapožičať a poskytnúť na strelnici:

  • Ochranné pomôcky pri streľbe
  • Technické pomôcky na zabezpečenie streleckého tréningového procesu
  • Streleckú klubovňu

Upozornenie:
Všetci účastníci strelieb ako aj ostatné osoby na strelnici sú povinní dodržiavať štatút strelnice, plne rešpektovať pokyny správcu strelnice a dodržiavať toto upozornenie v plnom rozsahu.

Pri porušení štatútu strelnice alebo nerešpektovaní pokynov správcu strelnice môžu byť účastníci strelieb, ako aj ostatné osoby, vykázaný zo strelnice, čo ich však nezbavuje povinnosti uhradiť náklady za použitie strelnice, pomôcok, zbraní, a streliva, ktoré si prevzali.

Každý odchádzajúci účastník strelieb je povinný osobne ( ! ) vrátiť nepoškodené pomôcky a zbrane správcovi strelnice po skončení strelieb pred odchodom zo strelnice 

Účastníci strelieb zodpovedajú v plnom rozsahu za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a v prípade, že zbraň neovládajú požiadajú správcu strelnice alebo osobu znalú o poučení ako so zbraňou bezpečne zaobchádzať.

Každý účastník je povinný na strelnici používať ochranu zraku pokiaľ sa vedie streľba na kovové terče. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia sa každý účastník strelieb na vlastnú zodpovednosť vystavuje riziku poškodenia svojho zdravia ! Pomôcky na ochranu zraku je povinný každý mať vlastné. ŠSZ MAGNUM môže zapožičať vlastné pomôcky na ochranu zraku - táto činnosť môže byť spoplatnená podľa cenníka ŠSZ MAGNUM.

Každý účastník je povinný na strelnici používať ochranu sluchu pokiaľ sa vedie streľba. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia sa každý účastník strelieb na vlastnú zodpovednosť vystavuje riziku poškodenia svojho zdravia ! ŠSZ MAGNUM môže zapožičať vlastné pomôcky na ochranu sluchu - táto činnosť môže byť spoplatnená podľa cenníka ŠSZ MAGNUM.

Po skončení strelieb je každý účastník povinný informovať správcu strelnice o skončení streľby.

V prípade nájdenia streliva či inej munície na strelnici, je každý povinný ich odovzdať správcovi strelnice.

Každý účastník je povinný sa zdržiavať len na vyhradenom mieste, nevystupovať na valy medzi jednotlivými streleckými sekciami, pohybovať sa iba po vyhradených miestach, nevyrušovať (neobťažovať) ostatných strelcov a byť ohľaduplný k prostrediu, v ktorom sa nachádza.

Je prísny zákaz viesť streľbu mimo valy, do stromov, mieriť a viesť streľbu na vtáky, psy či iné zvieratá, ktoré sa môžu do areálu strelnice dostať !

V prípade, že so zbraní strieľajú osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, tieto smú strieľať len pod dozorom osoby oprávnenej !!! vlastniť zbraň, alebo pod dozorom vyškoleného inštruktora streľby, trénera streľby prípadne priamo pod dozorom správcu strelnice.

V prípade zapožičania zbrane na strelnici smú tieto osoby strieľať za prítomnosti inštruktora streľby alebo vyškoleného rozhodcu spôsobilého dbať na bezpečné zaobchádzanie so zbraňou. Po skončení streľby sú tieto osoby povinné odovzdať všetku muníciu, ktorá im ostala, alebo bola zverená, správcovi strelnice alebo osobe, ktorá je oprávnená túto muníciu držať.

Účastníci strelieb zodpovedajú v plnom rozsahu za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a v prípade, že zbraň neovládajú požiadajú správcu strelnice alebo osobu znalú o poučenie ako so zbraňou bezpečne zaobchádzať. Táto činnosť môže byť spoplatnená podľa cenníka ŠSZ MAGNUM.

Príjmy z použitia strelnice a poskytnutia spotrebného materiálu sú príjmami ŠSZ MAGNUM na úhradu nákladov spojených s prevádzkou strelnice, údržbou a nákupom športového materiálu, ako aj na podporu športovej činnosti jej členov v zmysle stanov ŠSZ MAGNUM.

V prípade nejasností alebo otázok sa môžete obrátiť na správcu strelnice na t. č. 0911521321 alebo E-mail: ssk.magnum@gmail.com.

Schválené na členskej schôdzi ŠSZ MAGNUM dňa 15. júna 2011