Jdi na obsah Jdi na menu
 


2 % z dane

---------------------------------------------

Základné informácie do tlačiva - Vyhlásenie:

IČO: 35674962

Obchodné meno (názov): ŠPORTOVO-STRELECKÉ ZDRUŽENIE MAGNUM

---------------------------------------------

Poukázanie podielu zaplatenej dane

za rok 2023 podaním "vyhlásenia"

Ak ste zamestnanec

Zamestnanec (bývalý zamestnanec), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2023 je označené V2Pv21 je zverejnené na webovom sídle finančnej správy, prípadne Vám ho dajú na každom daňovom úrade.

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov). 

Zamestnanec (bývalý zamestnanec), ktorý chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, je povinný podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2023 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2024)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)